ÀREES DE PRÀCTICA

Aquests són alguns dels camps que desenvolupem en l’àmbit de Dret Penal:

 • Acusació i defensa de persones físiques i empreses.
 • Denuncies i querelles.
 • Assistència en comissaria.
 • Assistència en jutjat.
 • Procediments de violència de gènere.
 • Procediments de violència domèstica.
 • Responsabilitat penal del menor.
 • Dret Penal Econòmic: Delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, administració deslleial, apropiació indeguda.
 • Injuries i calumnies.
 • Amenaces, coaccions, extorsió, assetjament.
 • Delictes contra la seguretat en el tràfic: alcoholèmies, imprudències, desobediències, omissió al deure de socors.
 • Delictes contra les persones: Assassinats, homicidi i lesions.
 • Negligències professionals i mèdiques.
 • Delicte contra la llibertat sexual.
 • Delicte contra la salut pública.
 • Delictes contra el dret a la pròpia imatge, la intimitat i l’honor.
 • Delictes contra la integritat moral.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Delicte fiscal, contra la Seguretat Social i contra l’Administració Pública.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes contra l’Administració de Justícia.
 • Delictes contra els drets dels treballadors i responsabilitat civil derivada d’accidents laborals.
 • Falsedats documentals, estafes i alçament de béns.

En l’àmbit del dret de família, destaquem les següents matèries:

 • Separacions i divorcis de mutu acord.
 • Separacions i divorcis contenciosos.
 • Dissolució de parelles de fet.
 • Regulació de guarda i custòdia dels menors, règim de visites i prestacions alimentàries.
 • Modificació de mesures de sentència de separació, divorci o derivades de la dissolució de la parella de fet.
 • Procediment de reclamació d’aliments.
 • Execució de títols judicials: reclamació de pagament de la pensió d’aliments, compensatòria o de qualsevol altres mesures adoptades per sentència o Auto.
 • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • Divisió del patrimoni comú.
 • Procediments de filiació: Reconeixement i impugnació de paternitat.
 • Privació de la pàtria potestat.
 • Procediment d’adopció de mesures de suport per a les persones amb discapacitat.
 • Tuteles, curateles, Assistència.
 • Jurisdicció voluntària.
Entre altres, oferim els següents serveis en l’àmbit del Dret Civil:

 • Contractes.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Indemnitzacions per responsabilitat civil extracontractual (accidents de tràfic, negligències, etc.).
 • Execucions.
 • Arrendaments.
 • Desnonaments.
 • Divisió de la cosa comuna.
 • Drets fonamentals: Dret a la imatge i dret a l’honor.
 • Dret successori i herències.
 • Declaracions d’hereus.
 • Testaments.
 • Testaments Vitals.
 • Acceptació d’herència.
 • Reclamació legítima i llegats.
 • Partició d’herència.